Year Article Title Source Titles Author
2020 Interface effects on regulating the behaviors of human gingival fibroblasts on titanium by Zn-PIII SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Wang, Lanyu; Qiu, Jiajun; Qian, Shi; Liu, Xuanyong
2020 Investigation on preparation and properties of novel polyphenylene oxide based composites by injection molding CERAMICS INTERNATIONAL Ding, Shengang; Peng, Haiyi; Ren, Haishen; Xie, Tianyi; Yao, Xiaogang; Song, Kaixin
2020 Achieving low thermal conductivity in Sr(Zr0.9Yb0.05Gd0.05)O-2.95: A suitable material for high temperature applications CERAMICS INTERNATIONAL Khan, Matiullah; Zeng, Yi
2020 Bond characteristics and microwave dielectric properties of (Li0.5Ga0.5)(2+) doped Mg2Al4Si5O18 ceramics CERAMICS INTERNATIONAL Lou, Weichao; Song, Kaixin; Hussain, Fayaz; Liu, Bing; Bafrooei, Hadi Barzegar; Lin, Huixin; Su, Weitao; Shi, Feng; Wang, Dawei
2020 Water vapor corrosion behaviors of plasma sprayed ytterbium silicate coatings CERAMICS INTERNATIONAL Wang, Yawen; Niu, Yaran; Zhong, Xin; Shi, Minhao; Mao, Fengqi; Zhang, Le; Li, Qilian; Zheng, Xuebin
2020 Effect of Mn-doping on microstructure and electrical properties of La2/3Cu3Ti4O12 ceramics JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Fu, Zhilong; Nie, Hengchang; Wei, Yaxin; Zhang, Bo; Chang, Aimin
2020 Stable Zirconium Carbide Fibers Fabricated by Centrifugal Spinning Technique JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS Chen Bowen; Wang Jingxiao; Jiang Youlin; Zhou Haijun; Liao Chunjing; Zhang Xiangyu; Kan Yanmei; Ni Dewei
2020 Preparation of Mesoporous Organosilica-based Nanosystem for in vitro Synergistic Chemo- and Photothermal Therapy JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS Zeng Yulin; Chen Jiajie; Tian Zhengfang; Zhu Min; Zhu Yufang
2020 Dual enzyme-like activities of transition metal-doped MnO2 nanocoatings and their dependence on the electronic band structure and ionic dissolution APPLIED SURFACE SCIENCE Liu, Shiwei; Li, Kai; Shao, Dandan; Shen, Qingyi; Huang, Shansong; Ji, Heng; Xie, Youtao; Zheng, Xuebin
2020 Effect of Sintering Temperature on the Properties of Highly Electrical Resistive SiC Ceramics as a Function of Y2O3-Er2O3 Additions MATERIALS Ge, Sheng; Yao, Xiumin; Liu, Yingying; Duan, Hang; Huang, Zhengren; Liu, Xuejian
2020 Surface decoration accelerates the hydrogen evolution kinetics of a perovskite oxide in alkaline solution ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE Hu, Chun; Hong, Jinhua; Huang, Jian; Chen, Wei; Segre, Carlo U.; Suenaga, Kazu; Zhao, Wei; Huang, Fuqiang; Wang, Jiacheng
2020 Mg-doping enhanced superconductivity and ferromagnetism in Ti1-xMgxO films ACTA MATERIALIA Fan, Y. J.; Gan, H.; Wang, D.; Sun, H. Y.; Ma, C.; Huang, F. Q.; Zhou, J.; Yin, Y. W.; Li, X. G.
2020 Boron nitride nanoplatelets as two-dimensional thermal fillers in epoxy composites: new scenarios at very low filler loadings JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING Shi, Yao; Lin, Genlian; Ma, Xi-Fei; Huang, Xiao; Zhao, Jing; Luo, Hongjie; Sun, Dazhi
2020 ZnO@ZnS nanorod-array coated titanium: Good to fibroblasts but bad to bacteria JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Luo, Qiming; Cao, Huiliang; Wang, Lanyu; Ma, Xiaohan; Liu, Xuanyong
2020 Thermal Stability of YSZ Thick Thermal Barrier Coatings Deposited by Suspension and Atmospheric Plasma Spraying CRYSTALS Tao, Shiqian; Yang, Jiasheng; Zhai, Minglong; Shao, Fang; Zhong, Xinghua; Zhao, Huayu; Zhuang, Yin; Ni, Jinxing; Li, Wei; Tao, Shunyan
2020 Controllable vapor phase polymerization of PEDOT films using imidazole as an inhibitor and their electrical and electrochromic properties SYNTHETIC METALS Wang, Wei; Xu, Di; Huang, Aibin; Yuan, Huihui; Xie, Junjie; Chen, Xinyu; He, Yunlong; Zhang, Tao; Shen, Hujiang
2020 Microsecond pulsed glow discharge in copper hollow cathode reveals a new approach to ionization and determination of volatile organic compounds SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY Gubal, Anna; Chuchina, Victoria; Ivanenko, Natalya; Qian, Rong; Solovyev, Nikolay; Ganeev, Alexander
2020 Electronic quality factor for thermoelectrics SCIENCE ADVANCES Zhang, Xinyue; Bu, Zhonglin; Shi, Xuemin; Chen, Zhiwei; Lin, Siqi; Shan, Bing; Wood, Maxwell; Snyder, Alemayouh H.; Chen, Lidong; Snyder, G. Jeffrey; Pei, Yanzhong
2020 How inactive d(0) transition metal controls anionic redox in disordered Li-rich oxyfluoride cathodes ENERGY STORAGE MATERIALS Li, Yining; Zhao, Xiaolin; Bao, Qisheng; Cui, Mengnan; Qiu, Wujie; Liu, Jianjun
2020 Optimizing dual-piezoelectric-layer ultrasonic transducer via systematic analysis SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL Liu, Sixing; Zhang, Zhang; Xu, Jialin; Xiao, Junjie; Wang, Xi'an; Luo, Haosu
2020 One-step solvothermal synthesis of BiSbTe3/N-doped reduced graphene oxide composite as lithium-ion batteries anode materials CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE Zhu, Yaqin; Zhao, Jiachang; Li, Lanjie; Mao, Jianfeng; Xu, Jingli; Jin, Jun
2020 Highly Efficient and Selective CO2 Electro-Reduction to HCOOH on Sn Particle-Decorated Polymeric Carbon Nitride CHEMSUSCHEM Tian, Jianjian; Wang, Min; Shen, Meng; Ma, Xia; Hua, Zile; Zhang, Lingxia; Shi, Jianlin
2020 Up -conversion luminescence properties and energy transfer mechanism of SrAl 2 B 2 O 7: Er 3+@Yb 3+phosphors JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Chen, Xin; Jiang, Linwen; Zhou, Luhui; He, Mingyu; Li, Jiangtao; Wu, Anhua; Chen, Hongbing
2020 Photothermo-Promoted Nanocatalysis Combined with H2S-Mediated Respiration Inhibition for Efficient Cancer Therapy ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS Yang, Zebin; Luo, Yu; Hu, Yanan; Liang, Kaicheng; He, Gao; Chen, Qian; Wang, Qigang; Chen, Hangrong
2020 Fabrication, microstructures, and optical properties of Yb:Lu2O3 laser ceramics from co-precipitated nano-powders JOURNAL OF ADVANCED CERAMICS Liu, Ziyu; Toci, Guido; Pirri, Angela; Patrizi, Barbara; Feng, Yagang; Wei, Jiabei; Wu, Feng; Yang, Zhaoxiang; Vannini, Matteo; Li, Jiang
 
Copyright © SHANGHAI INSTITUTE OF CERAMICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES ALL RIGHTS RESERVED   沪ICP备05005480号-1